Şanlıurfa Valiliğinden beklenen açıklama geldi

Şanlıurfa Valiliğinden beklenen açıklama geldi

Şanlıurfa Valiliğinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Basın ilan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 31. maddesinde, "Resmi ilanlar, Basım ilan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin Belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır. Kurumun şubesi bulunmayan yerlerde, resmi ilanların yayımlanmasına Valilikler aracı olurlar." hükmü amirdir. Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alım ilanı ile yapım işlerinin ihaleleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, 2. maddesinde Kanunun kapsamına giren idareler de sayılmaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun " Temel ilkeler başlık S. maddesinin birinci fıkrasında: "İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabet, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanımda karşılanmasını ve kaynakları verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur." ifadesi yer almaktadır. Aynı Kanunun "İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar" başlıklı 62. maddesinde, Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (1) bendinde ise Kanununu 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10' unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir. Yine aynı Kanunun 60. maddesinde görevlilerin cezai sorumluluğu düzenlenmiştir. İlimiz genelinde "Doğrudan Temin" usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu hale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası iptallerin önüne geçilmesini önemle rica ederim.

Kaynak : https://www.urfanatik.com/haber/11596240/sanliurfa-valiliginden-beklenen-aciklama-geldi
 
Üst